Navigaziun

Logo da la Confederaziun svizra

Links da siglida

ausgew�hlt

Cuntegn

Recumandaziuns da cumportament suenter in urizi

Cur che l'urizi è passà, n'exista pli nagin privel direct. Cun mesiras immediatas intenziunadas, sco lavurs da rumida e da nettegiament, pudais Vus ussa impedir ulteriurs donns.

Resguardai per plaschair plinavant ils suandants puncts:

  • prestar emprim agid u alarmar il clom d'urgenza, sch'insatgi è vegnì blessà.
  • bandunar edifizis donnegiads.
  • clamar ils pumpiers, per che quels possian eliminar privels u serrar areals.
  • betg tutgar cabels ch'èn crudads giu per terra.
  • attenziun da roms che crodan giu.
  • attenziun dad auas ch'èn idas suror las rivas.

Per evitar donns en l'avegnir vegn recumandà il suandant cumportament resp. proceder:

  • controllar sch'igl ha dà donns da stemprà vi da la chasa u vi da l'abitaziun.
  • annunziar in eventual donn a l'assicuranza d'edifizis.
  • s'infurmar sin la pagina d'internet da  PLANAT davart ulteriuras mesiras preventivas.

Colonna da context