Navigaziun

Logo da la Confederaziun svizra

Links da siglida

ausgew�hlt

Cuntegn

Recumandaziuns da cumportament durant in incendi da guaud

Evitai panica ed agi en moda calma e ponderada. Er qua vala il princip: Alarmar – salvar – stizzar! Ma ins sto savair che fieus al liber sa sviluppan en autra moda che incendis en locals serrads. Na veglias perquai betg esser l'eroxa u l'erox, mabain suandai las instrucziuns dals pumpiers locals e dals servetschs forestals.

Per cumbatter incendis da guaud èn responsabels ils pumpiers locals u il servetsch forestal. Els disponan per regla da concepts d'acziun correspundents sco er da basas regiunalas cun material per cumbatter incendis da guaud.

Alarmar

  • Annunziar immediatamain incendis da guaud als pumpiers (telefon 118).
  • Infurmar persunas che pudessan esser periclitadas tras l'incendi.

Salvar

  • Salvar umans ed animals.
  • Enzugliar en cuvertas u en mantels persunas cun vestgadira che arda (rudlar per il plaun enturn, sfradentar cun aua).
  • Bandunar il lieu d'incendi.

Stizzar

  • Na surpigliar naginas ristgas. Suandar las instrucziuns dals pumpiers locals e dals servetschs forestals.

Colonna da context