Navigaziun

Logo da la Confederaziun svizra

Links da siglida

ausgew�hlt

Navigaziun

Cuntegn

Impressum

Editurs e redacziun

Per ils cuntegns dal portal dals privels da la natira èn responsabels ils posts spezialisads federals per privels da la natira:

 • Uffizi federal da protecziun da la populaziun UFPP
 • Uffizi federal per meteorologia e climatologia MeteoSvizra
 • Uffizi federal d'ambient UFAM
 • Servetsch seismologic svizzer SSS
 • WSL Institut per la perscrutaziun da la naiv e da las lavinas SLF

Ulteriuras infurmaziuns en quest connex chattais Vus en la rubrica  "Tgi essan nus". En cas da dumondas Ans contactai per plaschair cun il  formular da contact.

Gestiun

Il portal dals privels da la natira vegn manà da l'Uffizi federal per meteorologia e climatologia MeteoSvizra.

Infurmaziuns giuridicas

Per il portal dals privels da la natira valan questas  basas giuridicas.

Decleraziun da confurmitad da l'access senza barrieras

Il portal dals privels da la natira da la Confederaziun ademplescha las Directivas per l'accessibladad senza barrieras a cuntegns da l'internet (Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0) per purschidas d'internet senza barrieras tenor il stgalim AA+ (A dubel plus). Quest standard è cumpatibel cun las  recumandaziuns P028 da la Confederaziun. Tras el èsi garantì che las paginas d'internet èn effectivamain accessiblas senza barrieras e che la Lescha davart l'egualitad da persunas cun impediments (LImp) vegn observada. La fundaziun "Access per tuts" ha certifitgà questa pagina d'internet tenor las Directivas per l'accessibladad senza barrieras a cuntegns da l'internet (WCAG 2.0) cun il stgalim da confurmitad "AA+":

 • Pagina d'internet: Portal dals privels da la natira da la Confederaziun,  www.naturgefahren.ch
 • Stgalim da confurmitad ademplì: AA+
 • Data: 12 da matg 2014
 • Tecnologias-web che sustegnan l'access senza barrieras: XHTML, CSS, JavaScript
 • Directivas per l'accessibladad senza barrieras a cuntegns da l'internet (WCAG 2.0):  http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/
 • Organisaziun che ha realisà il test: Fundaziun "Access per tuts",  www.access-for-all.ch

Excepziuns

L'access senza barrieras a documents da PDF da terzas persunas (sur links) na po betg vegnir garantì. Documents da PDF cun barrieras vegnan duvrads sin il portal dals privels da la natira mo, sche lur cuntegns èn accessibels en furma identica e senza barrieras sin il portal.

Betg tut las relaziuns da cuntrast sin questa pagina d'internet n'adempleschan las pretensiuns envers ina pagina d'internet senza barrieras. Quellas vegnan actualmain optimadas en il rom da la repassada da las directivas-web da la Confederaziun e realisadas pli tard sin questa pagina d'internet.

Colonna da context