Navigaziun

Logo da la Confederaziun svizra

Links da siglida

ausgew�hlt

Cuntegn

Recumandaziuns da cumportament durant in urizi

Sch'i chamegia e tuna, è l'urizi savens datiers avunda per periclitar persunas al liber. Pli pauc temp che passa tranter il chametg ed il tun, e pli datiers che l'urizi è.
Regla generala: Il dumber da secundas tranter il chametg ed il tun dividì cun 3 dat la distanza tar l'urizi.

Recumandaziuns da cumportament curt avant u durant ina situaziun d'urizi:

 • observar il svilup local da l'aura, s'infurmar ed adattar il cumportament a las relaziuns.
 • resguardar las annunzias push da l' app da MeteoSvizra.
 • tegnair distanza da crests exponids a chametgs, da bostga exponida, da gruppas da bostga, da pitgas u da turs.
 • tschertgar protecziun: en in edifizi / en l'auto (chabgia da Faraday).
 • sch'ins na chatta nagin'autra protecziun: Ir en la posiziun a garnugl.
 • desister da turas en muntogna u da spassegiadas en il guaud u en il terren avert.
 • tegnair distanza d'objects metallics u da surfatschas d'aua.
 • sche l'urizi arriva nunspetgadamain durant far bogn: sortir immediatamain da l'aua.
 • betg charrar u charrar pli plaun sin trajects inundads.
 • tegnair distanza da letgs d'auals e da zonas fitg spundivas.
 • en mintga cas suandar las instrucziuns da las autoritads.

 

Colonna da context